Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา

2. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้