Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย

ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย

alt

เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานของโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ