หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6รายการ16860

โพสต์โพสต์แล้ว: 10 ม.ค. 2019, 13:35
โดย labnkt54
ประกาศจังหวัดพิษณุโ ลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลกได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. Li-Heparinzed tube(Non vacc จุก Vacc) จำนวน ๕ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บ
มาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Sodium fluoride Non vacc tube (จุกยาง Vacc) จำนวน ๑ ๐๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Tribulb P ipette for UA จำนวน ๑ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. Cover Chamber ๒๐x๒๖ mm จำนวน ๑ กล่อ ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์
แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. WHATMAN Filter paper No.๑ ๙cm ๑๐๐pcs จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. แปรงล้างหลอดทดลอง จำนวน ๑๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บ มาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง