หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โพสต์แล้ว: 17 พ.ค. 2019, 19:19
โดย palawee
ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. GUZE PUB ๔X๔ INCH จำนวน ๒๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. SUCTION TUBE NO.๑๔ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการ คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง