ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

โพสต์โดย thanaporn » 12 มี.ค. 2018, 11:26

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. ethyl alcohol ๙๕ mL/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๑๘ L bucket (๕๑.๙๙.๙๙ .๙๙
-๘๗๒๗๕๒) จำนวน ๕ หน่วย(1 หน่วย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. amoxicillin ๒๕๐ mg film-coate d tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๗๑๐๔) จำนวน ๕๐
กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. lamivudin e ๑๕๐ mg + zidovudine ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๒๙๓๐๙๖) จำนวน ๒๕ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๗.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. clarithromycin ๕๐๐ mg film-co ated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๓๑๘๙) จำนวน
๑๐๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. dic loxacillin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๘๑๒๗) จำนวน ๑๐๐
กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. e favirenz ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๐๒๑๔) จำนวน ๙๙
ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๗,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. lamivudine ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๒๐๕๒) จำนวน ๑๙๘
ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๓๗,๑๐๑.๒๔ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๒๑๐๙) จำนวน ๙๘
ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๘,๓๐๖.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. lopinavir ๒๐๐ mg + ritonavir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๓๖๒๕๕๐) จำนวน ๔๐ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๔๑๔.๔๐ บาท (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๐. oseltamivir ๓๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๓๐๓) จำนวน ๖๐ ขวด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ ทั้งปวง
๑ ๑. oseltamivir ๔๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๓๕๗) จำนวน ๓๐ ขวด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ ทั้งปวง
๑ ๒. stavudine ๓๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๕๖๒๕) จำนวน ๖ ขวด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๓. teno fovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๗๗๙๖๔๐) จำนวน ๗๘ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๗๖.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๔. zidovudine ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๔๐๘๓) จำนวน ๒๙
ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗,๓๙๘.๔๘ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๕. zidovudine ๓๐๐ m g capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๕๒๔๔) จำนวน ๑๑
ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๘,๘๒๓.๒๑ บาท (แปดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
องค์การ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(132.9 KiB) ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 871
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน

cron