หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผู้ชน่ะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์409000

โพสต์โพสต์แล้ว: 13 มี.ค. 2018, 16:09
โดย labnkt54
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. Creatinine Enzyme ๔x๔๐ ml.(๑๓.๒๒บ./เทสต์) จำนวน ๒๗ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Trop-I,CK-MB, Myoglobin with Reader จำนวน ๑๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท
เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง