ประกาศผู้ชนะราคา การซื้อยา

ประกาศผู้ชนะราคา การซื้อยา

โพสต์โดย thanaporn » 11 ก.ค. 2018, 14:42

 ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ไดมีโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                 ๑. dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๖๕๐๙) จํานวน ๕๐ กลอง ผูได รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง สิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา ยอื่นๆ ทั้งปวง                 ๒. griseofulvin ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๗๙๙๓) จํานวน ๓๐ กลอง ผูไดรับ การคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.แมน ฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง สิ้น ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา ยอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
ทีแมน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(128 KiB) ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 986
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน

cron