ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

โพสต์โดย thanaporn » 12 ก.ค. 2018, 09:38

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จำนวน ๗๐ ก ล่อง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๔๔) จำนวน ๒๐๐ กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection,
๑๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๗๔๘) จำนวน ๒,๐๐๐ ไวเอิล(10 มิลลิลิตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. losartan potassium ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๐๐)
จำนวน ๕๐๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. simvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕ ๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๖๒๑) จำนวน ๑๕๐
กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้
บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
เบอร์ลิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(132 KiB) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 697
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron