ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

โพสต์โดย thanaporn » 12 ก.ค. 2018, 09:38

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จำนวน ๗๐ ก ล่อง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๖๔๔๔) จำนวน ๒๐๐ กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection,
๑๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๗๔๘) จำนวน ๒,๐๐๐ ไวเอิล(10 มิลลิลิตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. losartan potassium ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๐๐)
จำนวน ๕๐๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. simvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕ ๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๖๒๑) จำนวน ๑๕๐
กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้
บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
เบอร์ลิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(132 KiB) ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 986
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron