ยุทธศาสตร์พัฒนา คปสอ.นครไทย

วิสัยทัศน์ (Vision) 

        " เราจะเป็นเครือข่ายสุขภาพชั้นนำของเขตสุขภาพที่ 2 ภายในปี 2562 "

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานและเป็นองค์รวม ต่อเนื่องถึงชุมชนและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

3. พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายสุขภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลกรสำนึกและสืบสานในพระปณิธาน

ยุทธศาสตร์พัฒนา (Strategic)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

2. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)

G1. ประชาชนมีสุขภาพดี

G2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ

G3. กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

G4. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

G5. DHS มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

G6. ระบบบริหารจัดการระบบงานได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์

G7. ระบบการเงินการคลังและทรัพยากรทีมีเสถียรภาพ

G8. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

G9. บุคลากรเพียงพอและมีศักยภาพ

G10. บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข

ค่านิยม (Core Value)

        " NKTHAI "

N = Network = การทำงานเป็นเครือข่าย

K = Knowledge Sharing = การแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม

T = Teamwork = การทำงานเป็นทีม

H = Humanlized Care = การดูแลด้วยใจ

A = Account ability and Responsibility = การรับผิดชอบและตอบสนอง

I = Inovation = นวัตกรรม