• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home ศูนย์ข้อมูลการวิจัย นวตกรรม CQI

ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย นวตกรรม CQI

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ"

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ" โดย คุณสุจิตรา  นิ่มสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง 61

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง โดย นพ.ภูชิชย์ สุวราพัฒนาภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 61

ประชาคมอำเภอนครไทยมีมติร่วมกันพร้อมจะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการร่วมสร้างชุมชนบ้านหัวร้องให้น่าอยู่ เป็นตัวจุดประกายความร่วมมือของคนในชุมชนให้มาร่วมคิดและร่วมทำโดยวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมและความภาคภูมิใจของชุมชน มาใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องมือในการสร้างสุขภาพ สร้างชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพและสามารถเป็นต้นแบบชุมชนเข็มแข็งในตาบลนครไทย

VCT Mobile สูู่เป้าหมาย RRTTR 61

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงานและองค์กร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับกลุ่มประชากรหลัก เพื่อส่งเสริมให้อยากเข้ามารับการตรวจและติดตามผล การจัดให้มีคลินิก VCT mobile แบบ One Stop service ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ไปประจำตามจุดรวมตัวที่กลุ่มประชากรหลักนิยมไป เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลดขั้นตอนของการมารับบริการที่โรงพยาบาล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวน การรณรงค์ และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มประชากรหลักและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จนเกิดการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

RTI Nakornthai 61

อำเภอนครไทยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สาขาอำเภอนครไทย) ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และทีมสอบสวนอุบัติเหตุ สหสาขาอำเภอนครไทยที่เข้มแข็ง  สามารถเป็นแกนนำหลักในการประสานงานและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้ง ศปถ.อำเภอนครไทย โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) จนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มการยื่นเสนอทำวิจัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอเพิ่มรายละเอียดคำแนะนำ)


Attachments:
Download this file (00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx)00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx18 Kb
Download this file (01.AF 01-10  แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf)01.AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf119 Kb
Download this file (02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx)02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx64 Kb
Download this file (03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx)03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx56 Kb
Download this file (04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx)04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx69 Kb
Download this file (05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx)05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx57 Kb
Download this file (06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.)06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.55 Kb
Download this file (07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx)07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx54 Kb
Download this file (08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป)08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป55 Kb
Download this file (09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx)09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx27 Kb
Download this file (10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc)10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc85 Kb
Download this file (11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx)11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx49 Kb
Download this file (12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx)12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx56 Kb
Download this file (13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx)13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx56 Kb
Download this file (14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx)14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx59 Kb
Download this file (15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc)15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc68 Kb
Download this file (16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่)16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่58 Kb
Download this file (17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx)17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx65 Kb
Download this file (18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc)18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc51 Kb
Download this file (19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx)19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx51 Kb

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย