• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คบส.

พิธีมอบเกียรติบัตร สถานพยาบาลยาเสพติด ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)

รับมอบจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ในเวทีประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัย

คณะกรรมการอาชีวอนามัย จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยในบุคลากร

ที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน วันที่ 12 กันยายน 2561ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นครไทยฟ้าใหม่ ใจยึดมั่น รวมพลัง สร้างสรรค์วันเลิกเหล้า

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลห้วยเฮี้ย จัดกิจกรรมกลุ่มสัญจร และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสัมพันธ์ และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำบลนครชุมจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนครชุม

alt

กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

alt

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม

จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ณ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตำบลเนินเพิื่ม อำเภอนครไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพร.นครไทยรับการตรวจเยี่ยมจาก ทีมเยี่ยมเสริมพลัง

เรื่อง การดำเนินงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วนแบบบูรณาการ

alt

โครงการอบรม Green & Clean Hospital

alt

วันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย และ รพ.สต.ในอำเภอนครไทย

เรื่องการดำเนินงาน Green & Clean Hospital และอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล 

ซ้อมแผนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

alt

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผน

"น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม" ณ ตำบลบ่อโพธิ์

ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย

alt

เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานของโรงพยาบาล

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพื่อ เป็นการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค

ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง อำเภอนครไทย

alt

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 คปสอ.โดย นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และนายทวิช เพ็งสลุด สาธารณสุขอำเภอนครไทย

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง

ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตอำเภอนครไทย

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย