• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ

กิจกรรมบริหารจัดการ

คู่มือการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง ( High alert drug )

alt

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม

ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


อ่านเพิ่มเติม...

Walk Talk Train

กิจกรรม Walk Talk Train เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานกับหน่วยงานต่างๆ

และกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดผู้ป่วย COPD ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กรกฎาคม 2561


อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี

alt

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และการรายงานความเสี่ยง Online

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560


สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงาน

และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รพร.นครไทย และ รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561

อบรมการบันทึกคุณภาพเวชระเบียน


การอบรมการบันทึกเวชระเบียนและข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน

สำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

กำหนดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 (รอกำหนดวัน)


Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย