• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

alt

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการตามโครงการอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 100 รูป

วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย

นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอนครไทย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย

โดย แพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ (กุมารแพทย์)

alt

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ณ โรงเรียนบางกลางท่าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt


ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระชนมพรรษา

ทีมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักเรียนและประชาชน

อำเภอนครไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561


ประชุมชมรมนครไทยฟ้าใหม่ หัวใจเดียวกัน

งานสุขภาพจิตจัดประชุมชมรม "นครไทยฟ้าใหม่  หัวใจเดียวกัน"

และเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี


รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2

ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ

ด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร


นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรคมะเร็ง และงาน Palliative care รพร.นครไทย

และ คปสอ.นครไทย รับนิเทศจากงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.พิษณุโลก

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์บริการหน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอนครไทย

ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
1.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
2.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยเฮี้ย
4.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยน้ำไซ
5.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บ้านบางยางพัฒนา


Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย