• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
นายวิทยา  พลสีลา รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด "มินิธัญญารักษ์"  Quick Win 100 วัน โดยมี นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  นายไสว  เจริญศรี นายอำเภอนครไทย แพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอนครไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด รับชมการแสดงของเยาวชนชมรม To be number one  ณ ห้องประชุมราชาวดี และเยี่ยมชมหอผู้ป่วย "มินิธัญญารักษ์"  โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญ ในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานบริการ  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดย "มินิธัญญารักษ์" ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามความจำเป็นและเหมาะสม

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย