• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย

นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย