• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นระดับอำเภอ  อำเภอนครไทย ประจำปี 2566

1. รพช. ด้านปฏิบัติ นางสาวแววตา  ขำแจ่ม

2. กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  นางสาวบุศราวดี  อินคำไพ

3. รพ.สต. ด้านบริหาร นางสาวปณภัช  ประสานวรกิจการ 

4. รพ.สต. ด้านปฏิบัติ นางใบหยัน  เพ็งสลุต

5. Smart nurse  นางสาวสุนีย์   ดีพิจารณ์

รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย