• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

นายประวิทย์  เกตุทอง  ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทีมงานบุคลากร

ได้มาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

โดยมีแพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  และผู้บริหารร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย
Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย