• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home CQI CQI 2565 การพัฒนาระบบการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

1.       ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

1.      คำสำคัญ : พัฒนาการเด็ก การคัดกรองพัฒนาการ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี

2.      สรุปผลงานโดยย่อ : ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กคือ การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี ในช่วงอายุ 9, 18 , 30 , 42 และ 60 เดือน พบว่าติดตามได้ไม่ครบถ้วนและเกิดความล่าช้า เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของโควิด -19 ผู้ปกครองเกิดความกังวลที่จะพาเด็กมาประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย ทำให้เด็กขาดนัดและการกระตุ้นพัฒนาการทำได้ไม่ต่อเนื่อง

งานพัฒนาการเด็กจึงได้ทบทวนวิธีการตรวจประเมินพัฒนาการ/กระตุ้นพัฒนาการ โดยการพัฒนาระบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก ไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่อาสาสมัครสาธารณสุข พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึง ครู สพด. ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นทั้ง 5 ด้านเพื่อช่วยให้การตรวจประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 5 ด้านทำได้ครอบคลุมมากขึ้น


Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย