• 0nogift67.png
 • 1.1nogift67.png
 • 1.2nogift67.png
 • 1.3nogift67.png
 • 1nogift67.png
 • 2nogift67.png
 • 3.1nogift67.png
 • 3.2nogift67.png
 • 3nogift67.png
 • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome CQI CQI 2565 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก


 1. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
 2. ชื่อและที่อยู่   งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
 3. คำสำคัญ การคัดกรอง  การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย อาการทรุดลงขณะรอตรวจ
 4. สรุปผลงานโดยย่อ :  ปัญหาสำคัญของงานผู้ป่วยนอก คือผู้ป่วยที่รอรับบริการกลุ่มที่มีอาการไม่คงและอาการทรุดลงขณะรอตรวจ จากการทบทวนระบบการให้บริการพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินอาการที่ถูกต้อง ไม่มีการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ส่งตรวจตามความเร่งด่วนของอาการ งานผู้ป่วยนอก จึงพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ ผลหลังการพัฒนาทำให้พบอาการทรุดลงขณะรอตรวจลดลงSmart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย