Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัคร จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, จพ.ทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นจดหมายไปรษณีย์แบบ EMS โดยต้องส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และได้กำหนดสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  2  อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน  1  อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

1.   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                    จำนวน  2  อัตรา
2.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                จำนวน  1  อัตรา
3.   ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  2  อัตรา
4.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)      จำนวน  1  อัตรา
5.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียน)    จำนวน  1  อัตรา
6.   ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                       จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานห้อง X-ray) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1  อัตรา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา

2. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้