Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ นโยบายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับและจัดการเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน


แนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน