เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมการบริหารจัดการ

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

กิจกรรมบริหารจัดการ

alt

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


อ่านเพิ่มเติม...

Walk Talk Train

กิจกรรม Walk Talk Train เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานกับหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดผู้ป่วย COPD ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กรกฎาคม 2561


อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี

alt

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และการรายงานความเสี่ยง Online สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560


สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รพร.นครไทย และ รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561

อบรมการบันทึกคุณภาพเวชระเบียน


การอบรมการบันทึกเวชระเบียนและข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน สำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กำหนดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 (รอกำหนดวัน)


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย