มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ

กิจกรรมบริหารจัดการ

คู่มือการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง ( High alert drug )

alt

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม

ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


อ่านเพิ่มเติม...

Walk Talk Train

กิจกรรม Walk Talk Train เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานกับหน่วยงานต่างๆ

และกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดผู้ป่วย COPD ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กรกฎาคม 2561


อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี

alt

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และการรายงานความเสี่ยง Online

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560


สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงาน

และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รพร.นครไทย และ รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561

อบรมการบันทึกคุณภาพเวชระเบียน


การอบรมการบันทึกเวชระเบียนและข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน

สำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

กำหนดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 (รอกำหนดวัน)


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย