Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระชนมพรรษา

ทีมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักเรียนและประชาชน อำเภอนครไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561


ประชุมชมรมนครไทยฟ้าใหม่ หัวใจเดียวกัน

งานสุขภาพจิตจัดประชุมชมรม "นครไทยฟ้าใหม่  หัวใจเดียวกัน" และเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี


รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร


นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรคมะเร็ง และงาน Palliative care รพร.นครไทย และ คปสอ.นครไทย รับนิเทศจากงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์บริการหน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
1.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
2.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยเฮี้ย
4.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยน้ำไซ
5.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บ้านบางยางพัฒนา


สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์หน่วยบริการเครือข่าย

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 กรมสนับสนุนบริการเขต 2 สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย


กิจกรรมรณรงค์ RDU

กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ให้กับบุคลากรในจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

รับการตรวจเยี่ยมจากกรมสุขภาพจิต

alt

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทีมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับการตรวจเยี่ยมจาก สสจ.พิษณุโลก และกรมสุขภาพจิต(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, รพ.สวนปรุง และ รพ.จิตเวชพิษณุโลก)

อบรมพัฒนาระบบบริการด้วย 3S


จัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ