มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home การติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่อยู่:
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65120
ประเทศไทย

โทรศัพท์: โทรศัพท์ 055-389060 , 055-389061
แฟกซ์: Fax 055-389015

 

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย