มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับและจัดการเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน


แนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย