Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

พณฯ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพร.นครไทย

alt

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 


อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการตามโครงการอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 100 รูป วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

อ่านเพิ่มเติม...

ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระชนมพรรษา

ทีมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักเรียนและประชาชน อำเภอนครไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561


ประชุมชมรมนครไทยฟ้าใหม่ หัวใจเดียวกัน

งานสุขภาพจิตจัดประชุมชมรม "นครไทยฟ้าใหม่  หัวใจเดียวกัน" และเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี


รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร


นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรคมะเร็ง และงาน Palliative care รพร.นครไทย และ คปสอ.นครไทย รับนิเทศจากงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์บริการหน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
1.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
2.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยเฮี้ย
4.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยน้ำไซ
5.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บ้านบางยางพัฒนา


สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์หน่วยบริการเครือข่าย

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 กรมสนับสนุนบริการเขต 2 สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย


กิจกรรมรณรงค์ RDU

กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ให้กับบุคลากรในจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล