Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

วันผู้สูงอายุและงานสงกรานต์โรงพยาบาลปี 2561


อบรมจิตตปัญญาปี 2561


ทำบุญครบรอบ 39 ปีโรงพยาบาล


บรรยากาศวันปั่นวัดใจ...ได้ทำบุญ

@ facebook เสกสรร เส็งทอง

อ่านเพิ่มเติม...