Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

alt

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ณ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตำบลเนินเพิื่ม อำเภอนครไทย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และมีทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการท้องในวัยเรียน ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเนินเพิ่ม