มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ และรับฟังผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล โดยนายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ เป็นผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
โอกาสนี้ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 20 คน และมอบโอวาทให้กับ บุคลากรใหม่
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย