Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,พ.บริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,พ.บริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล