Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โครงการอบรม Green & Clean Hospital

โครงการอบรม Green & Clean Hospital

alt

วันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย และ รพ.สต.ในอำเภอนครไทย เรื่องการดำเนินงาน Green & Clean Hospital และอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล