มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home CQI CQI 2565 ส่ง Chart ทันเวลาทันเคลม

1.      ชื่อผลงาน :  ส่ง Chart ทันเวลาทันเคลม

2.      ชื่อและที่อยู่ : งานผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

3.      คำสำคัญ   เวชระเบียนสูญหาย

4.      สรุปผลงานโดยย่อ

สาเหตุของการส่งเวชระเบียนเกิดความล่าช้า เนื่องจากหัวหน้าหอผู้ป่วยตรวจสอบเวชระเบียนล่าช้าเนื่องจากติดประชุม/ราชการ  พนักงานธุรการหอผู้ป่วยลงหัตถการภายหลังผู้ป่วยจำหน่าย แพทย์สรุปเวชระเบียนล่าช้า บางครั้งเวชระเบียนเกิดการสูญหาย จึงต้องมีการพัฒนาระบบการส่งเวชระเบียนให้ห้องเวชระเบียนทันตามที่กำหนด เพื่อส่ง เคลมได้ทันเวลา


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย