มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home CQI CQI 2565 บันทึกได้ บันทึกดี บันทึกนี้ คือ บันทึกทางการพยาบาล

1.      ชื่อผลงาน : บันทึกได้ บันทึกดี  บันทึกนี้ คือ บันทึกทางการพยาบาล

2.      ชื่อและที่อยู่ : งานผู้ป่วยในหญิง  โรงพยาบาลพระยุพราชนครไทย

3.      คำสำคัญ : บันทึกทางการพยาบาล

4.      สรุปผลงานโดยย่อ: จากผลการตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พบว่า บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกที่ถูกต้อง ภาระงานและจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ตลอดจน ไม่เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการบันทึกทางการพยาบาล จึงทำให้พยาบาลบันทึกได้ไม่ครบถ้วน


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย