มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home CQI CQI 2565 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis/Septic shock โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย


1.      ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis/Septic shock โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

2.      ชื่อและที่อยู่ : ทีม PCT อายุรกรรม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

3.      คำสำคัญ :  การติดเชื้อในกระแสเลือด, Sepsis  Septic shock

4.      สรุปผลงานโดยย่อ : ผู้ป่วย Sepsis โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พบปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิตสูง สาเหตุเนื่องจากการเข้าถึงของผู้ป่วย และกระบวนประเมินผู้ป่วย Sepsis ผิดพลาดล่าช้า จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis / Septic Shock ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย