มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

คลังความรู้ : Knowledge Base

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home CQI CQI 2565 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

1.      ชื่อเรื่อง  การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

2.      ชื่อและที่อยู่   งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

3.      คำสำคัญ การคัดกรอง  การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย อาการทรุดลงขณะรอตรวจ

4.      สรุปผลงานโดยย่อ :  ปัญหาสำคัญของงานผู้ป่วยนอก คือผู้ป่วยที่รอรับบริการกลุ่มที่มีอาการไม่คงและอาการทรุดลงขณะรอตรวจ จากการทบทวนระบบการให้บริการพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินอาการที่ถูกต้อง ไม่มีการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ส่งตรวจตามความเร่งด่วนของอาการ งานผู้ป่วยนอก จึงพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ ผลหลังการพัฒนาทำให้พบอาการทรุดลงขณะรอตรวจลดลง


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย